ข้อมูลหลักของศูนย์
 
 ประวัติศูนย์อินโดจีนศึกษา
 วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์
 นโยบายการบริหารงานของศูนย์
 โครงสร้างการบริหารงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์
 ผลงานที่ผ่านมาของศูนย์
Admin ผู้ดูแลระบบ
 
ASEAN STORY
 ขิ่น ชเว (Khin Shwe) เจ้าพ่ออส...
 การลงทุนในพม่าของต่างชาติ...
 ประชาคมอาเซียนกับการก้าวสู่ภูม...
 ประชากรสูงวัยในอาเซียน...
 ไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวน...
 
ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน
 
ข้อมูลประเทศลาว
ข้อมูลประเทศพม่า
ข้อมูลประเทศกัมพูชา
ข้อมูลประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลประเทศเวียดนาม
 
โต๊ะข่าว...เพื่อนบ้าน
 
 โต๊ะข่าวกัมพูชา
 โต๊ะข่าวพม่า
 โต๊ะข่าวเวียดนาม
 โต๊ะข่าวลาว
 โต๊ะข่าวมาเลเซีย
Code ข่าวติดเว็บไซต์ท่าน
 
บทความ งานวิจัย
 เศรษฐกิจ การค้า
 การเมือง
 สังคม...การศึกษา
 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
 การท่องเที่ยว
 แนะนำหนังสืออาเซียน
 AEC Story
 
หนังสืออาเซียน(Book Review)
 ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของการ...
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา...
 อาเซียนแห่งอนาคตยุทธศาสตร์ประเ...
 การตลาดลุงโฮแห่งเวียดนาม...
 ทุนนิยมชายแดน นิคมเกษตรกรรมยา...
 

 
เศรษฐกิจประเทศลาว
 

เศรษฐกิจ

การเพาะปลูก ที่สำคัญ คือ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ปลูกข้าวเจ้า ข้าวโพด ผักผลไม้ต่าง ๆ
การทำเหมืองแร่ ลาวมีแร่ธาตุต่าง ๆ พอสมควร แต่ยังไม่ขุดมาใช้เท่าไหร่นัก แร่ที่สำคัญ คือ แร่ดีบุก แร่เหล็ก ล่าสุด สปป.ลาวเปิดให้มีการสัมปทานเหมืองแร่ทองคำที่เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขด เมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา
การทำป่าไม้ มีร้อยละ 55 ไม้สำคัญ คือ ไม้สัก ไม้มะฮอกกานี
อุตสาหกรรมมีการทำอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ส่วนใหญ่อยู่บริเวณเวียงจันทร์ เป็นโรงงานขนาดเล็ก เช่นอุตสาหกรรมทอผ้าฝ้าย โรงงานผลิตเบียร์ลาว

ประชากร
 
       มีหลายเชื้อชาติ ประชากรนับถือศาสนาพุทธ และถือเป็นศาสนาประจำชาติ ตามระบอบใหม่ แบ่งประชากรเป็นเผ่าใหญ่ ๆ คือ

ลาวลุ่ม กลุ่มคนเชื้อชาติลาว ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก
ลาวเทิง เช่น ชาวเผ่าขมุ
ลาวสูง เช่น ชาวเผ่าม้ง

      สังคม ประชากร 5,198,546 คน (ปี 2544) ประกอบด้วยลาวเทิง ลาวสูง และลาวลุ่ม แยกออกได้ประมาณ 68 ชนเผ่า โดยมีลาวเทิง คิดเป็นร้อยละ 34 ของประชากรทั้งหมด ได้แก่ ชนเผ่าข่า ภูไท และลาวพวน นอกจากนี้ยังมีลาวสูง คิดเป็นร้อยละ 9 ของประชากรทั้งหมด ได้แก่ ม้ง (หรือแม้ว) และชาวเขาเผ่าต่างๆ และลาวลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากรทั้งหมด ได้แก่ ชนเผ่าอ้ายลาว เช่น ชาวเวียงจันทน์ ชาวหลวงพระบาง

ความหนาแน่นของประชากร 20 คนต่อตารางกิโลเมตร
อัตราการเกิด ร้อยละ 3.82 ต่อปี (2543)
จำนวนประชากรในเมือง ร้อยละ 19 ของประชากรทั้งประเทศ
อัตราการเพิ่มประชากร ประมาณร้อยละ 2.5 ต่อปี (2543)
จำนวนประชากรที่เป็นแรงงาน 2.16 ล้านคน อายุเฉลี่ย 52 ปี
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 5.7 (2543)
อัตราประชากรที่รู้หนังสือ ร้อยละ 56 (ชาย ร้อยละ 67 และหญิง ร้อยละ 43)
จำนวนประชากรต่อแพทย์ 1,510 : 1


 ข้อมูลจาก Admin    มีผู้เปิดอ่านแล้ว 27097  ท่าน
 

มีคะแนนโหวต  55  คะแนน

 พิมพ์ข้อมูลหน้านี้  ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  ปิดหน้านี้


๒๐ รายการที่มีผู้อ่านมากที่สุด !
เศรษฐกิจเวียดนาม  อ่าน 39267  ท่าน
วัฒนธรรมชาวลาว  อ่าน 38217  ท่าน
เศรษฐกิจประเทศลาว  อ่าน 27097  ท่าน
ข้อมูลทั่วไปของประเทศลาว  อ่าน 14425  ท่าน
ประวัติศูนย์อินโดจีนศึกษา  อ่าน 9653  ท่าน
ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม  อ่าน 9201  ท่าน
ภูมิศาสตร์เวียดนาม  อ่าน 8206  ท่าน
ข้อมูลประเทศกัมพูชา  อ่าน 7409  ท่าน
โครงสร้างการบริหารงาน  อ่าน 6892  ท่าน
ผลงานที่ผ่านมาของศูนย์  อ่าน 6224  ท่าน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์  อ่าน 6162  ท่าน
นโยบายการบริหารงานของศูนย์  อ่าน 5824  ท่าน
หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์  อ่าน 5642  ท่าน
ประวัติศาสตร์และการเมือง  อ่าน 4477  ท่าน
การแบ่งเขตการปกครอง  อ่าน 3326  ท่าน
การแบ่งเขตการปกครอง  อ่าน 3141  ท่าน
ประวัติศาสตร์การเมือง  อ่าน 2980  ท่าน